§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów i usług w firmie MODWAR siedzibą w Łodzi, NIP 7251889799 , REGON 101672974 zwanym dalej Sprzedawcą, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, który dostępny jest w Internecie pod adresem
http://www.sklep-kibicow.lkslodz.pl, zwanego dalej Sklepem.

1.2 Nabywcami w Sklepie są osoby, który nabyły towar lub usługę za pośrednictwem Sklepu (dalej: Klienci).
1.3 Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja
2.1 Zamówienia na produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu (dalej: Zamówienia) przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamówienia (dalej: Formularz), zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
2.2 Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na zamawiane towary i usługi.
2.3 Przed złożeniem pierwszego Zamówienia Klient powinien uzupełnić w Formularzu wymagane dane osobowe (imię i nazwisko lub nazwę, numer telefonu, e-mail), ustalić login i hasło, wyrazić zgodę na przestrzeganie warunków Regulaminu oraz na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta dla celów należytego wykonywania czynności związanych z realizacją Zlecenia. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych osobowych dla celów marketingowo-reklamowych.
2.4 Uzupełniając odpowiednie pola na Formularzu, Klient dokonuje:
(1) wyboru towarów i/lub usług (poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka),
(2) wyboru sposobu dostawy produktów,
(3) wyboru opcji płatności,
(4) określenia adresu dostawy produktów
(5) deklaracji, co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia
2.5 Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez zaznaczenie na Formularzu opcji „złóż zamówienie”. Zamówienie uważa się za skutecznie złożone przez Klienta w momencie pojawienia się na ekranie Formularza informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Jednocześnie, po poprawnym złożeniu Zamówienia, na podany przez Klienta adres mailowy Sklep automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą podane przez Klienta dane Zamówienia. Tą samą drogą wysyłane jest potwierdzenie wysyłki Zamówienia
2.6 Zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku zamieszczenia przez Klienta na formularzu Zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
2.7 W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 14 dniach roboczych zostaje anulowane i uznaje się za niebyłe. W takiej sytuacji Klient, aby nabyć produkt musi ponownie prawidłowo złożyć Zamówienie.
2.8 W przypadku towarów niedostępnych na magazynie, czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas ich sprowadzenia (podawany przy każdym produkcie). Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, Sklep skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić chęć realizacji Zamówienia.
2.9 W przypadku niedostępności części produktów objętych Zamówieniem Klient może poprosić o wysyłkę częściową (rozbicie Zamówienia).
2.10 W przypadku braku możliwości sprowadzenia towaru (brak na magazynie i u dostawców), Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Jeżeli przewidywany czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w terminie przewidzianym do realizacji danego Zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od chwili anulowania Zamówienia
2.11 W przypadku wyprzedaży i sprzedaży promocyjnej realizacja Zamówień następuje do momentu wyczerpania się zapasów lub upływu czasu promocji.

§ 3. Dostawa i odbiór
3.1 Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.
3.2 Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu Zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania produktów do wysyłki Klientowi. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest potwierdzany podczas kontaktu Sklepu z Klientem.
3.3 Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem Sklepu, Klient może wybrać jedną z następujących opcji dostawy:

1)Dostawa pod wskazany adres na terenie Polski za pośrednictwem poczty.
2)Dostawa pod wskazany adres na terenie Europy za pośrednictwem poczty.
3.4 Ewentualne opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie Zamawiania.
3.5 W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym jak siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem (pod adresem: sklep-kibicow@lkslodz.pl) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki.

§ 4. Odstąpienie od umowy
4.1 Od dnia złożenia zamówienia, do dnia odbioru przesyłki, Klient ma możliwość jego anulowania, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Sklepie. Klient może także anulować zamówienie poprzez odmowę przyjęcia przesyłki.
4.2 Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient indywidualny korzystający ze Sklepu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia dostawy, składając stosowne oświadczenie mailowo na adres sklep-kibicow@lkslodz.pl.
4.3 Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 4.2 niniejszego paragrafu.
4.4 W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 4.2 niniejszego paragrafu, otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sprzedawcy w stanie niezmienionym na koszt Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
4.5 Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 4.2, Klient powinien:
(1) dostarczyć kompletną przesyłkę wraz z towarem w stanie niezmienionym tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania w oryginalnym opakowaniu, co w szczególności zabezpiecza przed uszkodzeniem towaru w trakcie transportu, na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt 1.1 Regulaminu.
(2) przesłać oryginały dostarczonych wraz z przesyłką dokumentów, w szczególności dowodu wydania, karty gwarancyjnej itp.
4.6 Zwrotu towaru klient może dokonać za pośrednictwem, dowolnej firmy kurierskiej lub poczty.
4.7 Zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu lub przekazu przez Sprzedawcę na wskazane przez Klienta konto, jeśli nastąpiła wcześniejsza zapłata za towar

§ 5. Ceny i warunki płatności
5.1 Ceny wszystkich produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
5.2 Cena podana przy towarach i usługach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
5.3 Za zamówienia złożone w Sklepie Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
1)przedpłata przelewem na numer rachunku bankowego wskazany podczas składania zamówienia (tradycyjny przelew)
5.4 Ceny produktów prezentowanych w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy, które to koszty podane będą przy każdym z produktów i doliczane do wartości Zamówienia.
5.5 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i usług w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 6. Gwarancja i reklamacje
6.1 Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej dołączanej każdorazowo do zamówionego produktu.
6.2 Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
6.3 W przypadku posiadania przez produkty wad, w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami można składać:w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych, jak również za pośrednictwem Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielania telefonicznych lub mailowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedawcy, pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt 1.1 Regulaminu lub e-mailem na adres: sklep-kibicow@lkslodz.pl.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
7.1 Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę, wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, prostowania danych osobowych oraz żądania ich usunięcia.
7.2
Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w procesie rejestracji w Sklepie jest Łódzki Klub Sportowy S.A. .
7.3 Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§ 8. Siła wyższa
8.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej.
8.2 W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§ 9. Postanowienia końcowe
9.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
9.2 Klient przyjmuje do wiadomości, że towary i usługi oferowane w Sklepie są chronione prawem autorskim zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.
9.3 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2013. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.